ベトナム女性登録フォーム

   Ảnh của bạn  Thông tin của bạn

   Yêu cầu đối với chồng

  ・Bây giờ tôi chưa kết hôn
  ・Không có sự giả dối trong hồ sơ
  ・Tôi không bao giờ gặp đàn ông vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài hẹn h